Javni razpis za delovno mesto direktorja/direktorice Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje

Na podlagi 1. odstavka 36. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18), 11.,12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja št. 18/16 – uradno prečiščeno besedilo,19/16 in 10/19), razpisuje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Trbovlje kot pooblaščenec ustanovitelja javnega zavoda, delovno mesto

direktorja/direktorice Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje

Celotno besedilo razpisa (PDF)