Članstva v združenjih

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je ponosni član naslednjih združenj:

Aktualni projekti

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje izvaja naslednje projekte:

Projekt: Mreža Centrov Raziskovalnih Umetnosti in Kulture

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je v okviru projekta “Mreža Centrov Raziskovalnih Umetnosti in Kulture” MCRUK zagnal Raziskovalni laboratorij DDT-RUK na področju kibernetike, virtualizacije, BCI sistemov in robotike.  Namen laboratorija je produkcija projektov, ki so na pre-sečišču med umetnostjo, znanostjo in novimi tehnologijami.

Laboratorij omogoča  regionalno, nacionalno in mednarodno povezljivost. V okviru družbenih inovacij za pametne tovarne se skozi robotizacijo postavljajo zahteve za humanizacijo tehnologije. Robotizacija predstavlja eno izmed ključnih vej napredka na začetku 21. stoletja. Razvoj gre v smer vse večje avtonomnosti, fleksibilnosti in trajnosti. Tako sodoben »Stroj« ni namenjen samo mehanskemu izvrševanju ene same funkcije, temveč postaja vse bolj samostojen akter, namenjen reševanju kompleksnih problemov, pred katere je postavljen posameznik, gospodarstvo, družba in človeštvo. Razvoj robotike je tako v resnici vse bolj razvoj vmesnikov med človekom in robotom, umetno inteligenco.

Vir: https://dd-trbovlje.si/ruk/

 

Vloga: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je vodilni partner v konzorciju v katerem sta še Kulturno izobraževalno društvo Pina ter Kulturno izobraževalno društvo Kibla.

Kontakt: ddtlab@mcruk.si

Projekt: Digitalni poklicni izzivi v kulturi

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje že več kot 10 let sistematično dela na povezovanju prvin umetnosti, znanosti in tehnologije. Na preseku teh dejavnosti želimo nuditi podporno okolje, ki omogoča prebojne projekte na področju umetniškega ustvarjanja in varstva kulturne dediščine, predvsem lokalne industrijske dediščine. Skozi nove oblike umetnosti in tehnologije stremimo k opolnomočenosti človeka za izzive 21. stoletja (humanizacija tehnologije). V novih tehnologijah in pristopih k njihovi kreativni uporabi, vidimo sredstvo za izboljšanje posameznikovih kompetenc in s tem tudi njegovega življenjskega standarda. Z vključevanjem brezposelnih oseb v delovanje našega zavoda (kar počnemo že več let), jim dajemo priložnost ne le za zaslužek, temveč tudi za njihovo osebnostno rast in nove spodbude za poklicno kariero. Nekateri udeleženci tovrstnih aktivnosti v preteklosti, so danes redno zaposleni v našem kolektivu. S to prakso želimo nadaljevati in projekt digitalnih pristopov k kulturi in kulturni dediščini navezujemo na aktivnosti, ki potekaj znotraj Delavskega doma Trbovlje. S tem se bo povezalo bogate izkušnje s tehnologijo, kulturnimi projekti in predajo znanja, ki obstaja v DDT, z možnostmi za napredek kompetenc in ustvarjalnega potenciala posamerznikov, ki so vključeni v projekt.

Višina sofinanciranih stroškov je 24.000,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija , in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020.

www.euskladi.si

Cilji projekta so:
– digitalna pismenost: zmožnost komunikacije s poslovnimi partnerji, sodelavci in širšo javnostjo prek novih, digitalnih orodij. Omogoča bolj učinkovito opravljanje zastavljenih nalog, hitrejše razreševanje problemov in izzivov v delovnem okolju, pomeni za posameznika dodatno prednost na trgu delovne sile, posameznika pripravlja na reševanje izzivov
današnjega časa.
– spodbujanje kreativnega potenciala v posamezniku: problem premajhnega spodbujanja le-tega pri zaposlenih na delovnih mestih z zahtevano nižjo stopnjo izobrazbe. Z omogočanjem kreativnega delovanja in izražanja omogočamo tudi tem posameznikom omogočamo razvoj teh potencialov, za katere verjamemo da so, ob pravilnem pristopu, lastni večini ljudi.
– infrastruktura: za uresničenje kreativnih idej je potrebna pravo znanje in oprema, ki ni vedno na voljo vsakemu posamezniku. DDT ima na voljo ustrezno tehnološko opremo, ki omogoča realizacijo tudi zahtevnejših projektov, ki vključujejo sodobna digitalna orodja in na njih vezane komunikacijske prakse.
– spodbudno okolje za kreativnega posameznika: sama sposobnost kreativnega izražanja in mišljenja je zgoljh osnova, ki lahko ostane neizkoriščena, če teh teženj nihče ne
spodbuja in podpira. DDT je že po svoji naravi delovna organizacija, ki tovrstne posameznike (ne glede na delovno mesto in stopnjo izobrazbe) spodbuja k (so)oblikovanju rešitev, ki velikokrat posegajo izven ustaljenih okvirov načrtovanja in realizacije.

– samostojno načrtovanje in ustvarjanje vsebin.
– svoboda kreativnega ustvarjanja.
– sposobnost mreženja in projektnega sodelovanja znotraj in izven kulturnega sektorja za potrebe realizacije lastnega projekta.
– komunikacijske spretnosti.
– prepričljivo podajanje vsebine pri javnem nastopanju in oblikovanju promocije.

– postavitev udeleženca projekta v vlogo glavnega protagonistra načrtovanja in izvajanjanjegovih projektov.
– participativni pristop pri varovanju kulturne dediščine in izvajanju kulturnih produkcij (sodelovanje z lokalno skupnostjo in poklicnimi skupinami). Vse načrtovane aktivnosti so
usmerjene v interakacijo udeležencev projekta z vso skupnostjo, z namenom realizacije projekta.
– učinki projektov bodo pozitivno vplivali na vso lokalno skupnost, ne le na udelžence projekta.
– trajnost pristop k kulturni dediščini: avtorski projekt bo postal del stalne postavitve VMR 4.dritl (prispeva k nadaljnjem razvoju tega dela dejavnost DDT).

Tudi načrtovane aktivnosti znotraj sprejete strategije razvoja turizma v regiji Zasavje (pod okriljem RRA Zasavje), gredo v smer rešitev v okviru koncepta trajnostnega turizma. V njih se s svojimi vsebinami s tega področja, vključuje tudi Delavski dom Trbovlje. To velja tudi za omenjeni projekt.

Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS) v obdobju 2019 – 2021.

Operacija omogoča brezposlenim osebam ali osebam, ki so v nevarnosti izgube službe, da se vključijo v delovni proces znotraj Delavskega doma Trbovlje, pod strokovnim vodstvom mentorja opravljajo naloge in pridobivajo znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del, s področja kulture in z njo povezanih dejavnosti. V Delavskem domu Trbovlje je pozornost usmerjena v seznanjanje udeležencev z novomedijsko kulturo in tehnologijo ter sodobno imetniško produkcijo. Udeleženci projekta poleg izobraževanja dejavno sodelujejo pri realizaciji tekočega programa zavoda in si tako pridobivajo nova znanja in praktične izkušnje za nadaljnjo poklicno kariero.

Vloga: nosilec projekta

Operacija: Zagon in razvoj vsebin za 4. dritl – virtualni muzej rudarstva (OP20.02351)

4. Dritl - Virtualni muzej rudarstvaV okviru lokalne akcijske skupine Partnerstvo LAS Zasavje je Delavski dom Trbovlje z operacijo dodal nove vsebine že obstoječi turistično – izobraževalni ponudbi v okviru Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl. Z novo nakupljeno opremo se je začelo izvajati delavnice novomedijskega ustvarjanja namenjen najširšim skupinam prebivalstva, s posebnim poudarkom na mladih, osebam z manj priložnostmi, brezposlenimi in starejšo populacijo. S tem se dviga zavest o sodobni vizualni produkciji v najširši populaciji, ljudi se seznanja z novimi tehnologijami (ki so bile uporabljene pri postavitvi muzejske razstave), predvsem pri mladih pa se krepi kreativnega duha in inovativne ideje, ki jih lahko realizirajo s pomočjo novomedijskih orodij in sodobnih vizualnih praks.

 

PROGRAM: Lokalna akcijska skupina (LAS), Partnerstvo LAS Zasavje

FINANCER: Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Interaktivni turizem za vse

Operacija povezuje med seboj več različnih pokrajin v Sloveniji, od severa do juga, vsaka s svojo tradicijo in zgodbo, ki jo želi predati vsem zainteresiranim obiskovalcem, tudi tistim bi jih njihova invalidnost sicer prikrajšala za to iskustvo. Preko tehnologije sferičnega, 360-stopinjskega videa, lahko invalidne osebe s pomočjo VR opreme vstopajo v prostore in pokrajine, ki jih sicer ne bi mogli obiskati. Na ta način operacija vnaša nove prvine v turistično dejavnost in ustvarja resnično inkluziven turistični produkt.

PROGRAM: Lokalna akcijska skupina (LAS), Partnerstvo LAS Zasavje
FINANCER: Republika Slovenija in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

http://www.eu-skladi.si/
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
http://www.program-podezelja.si

Virtualni multimodalni muzej / Virtual multimodal museum (GA št. 727107)

ViMM povezuje Evropo z vodilnimi svetovnimi organizacijami iz javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju virtualnih muzejev ter v širši domeni digitalne kulturne dediščine. Projekt podpira oblikovanje visokokakovostne razvojne politike, sprejemanje odločitev in izkoriščanje oziroma uporabo tehničnih dosežkov. Partnerski konzorcij (gl. spodaj) pri izgradnji mreže ViMM podpira strokovna svetovalna skupina, ki vključuje nosilce odločitev in strokovnjake v procese opredeljevanja in razrešitev kritičnih vprašanj na sedmih medsebojno povezanih tematskih področjih: opredelitve – usmeritve – dokumentiranje – dimenzije – zahteve – ugotovitve – odločitve. Delavski dom Trbovlje pri projektu sodeluje v strokovni svetovalni skupini, na podlagi izkušenj in referenc iz dosedanjih projektov.

https://www.vi-mm.eu/

 

PROGRAM: Coodridation and support act (CSA) Horizon 2020
FINANCER: Evropska unija iz sredstev sklada Obzorja 2020

Projekt: Art kino program

Kino TrbovljeV Kinu Trbovlje v okviru Delavskega doma Trbovlje aktivno delamo na področju razširjanja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije in prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v Trbovljah. Prikazujemo umetniške, kvalitetne filme, posebej pa skrbimo, da filmske projekcije omogočajo ogled najaktualnejših filmov svetovne art produkcije. Pri tem si prizadevamo za širok izbor filmov za vse okuse in vse generacije, od najmlajših do najstarejših. Da pritegnemo čimveč obiskovalcev, se prilagodimo njihovim specifičnim okusom. Prilagodimo se tudi njihovemu času, zato predvajamo filme v terminih, za katere izrazijo posebno željo. Da zadostimo kvaliteti in aktualnosti ponujamo filme, ki so zmagovalci trenutnih velikih svetovnih fimskih festivalov (npr. Cannes, Berlin, Benetke). Posebno pozornost posvečamo filmom slovenske produkcije.
Zavedajoč se pomembnosti povezanosti v strokovna omrežja je Kino Trbovlje eden od ustanovnih članov Art kino mreže Slovenije. Prav tako se lahko pohvalimo s članstvom v združenju prikazovalcev evropskega filma Europa Cinemas.

Program: Redni letni ciljni razpis za sofinanciranje distribucije evropskih, avtorskih in svetovnih kinotečnih filmov v kinematografski mreži in v avdiovizualnih storitvah na zahtevo ter art kino programov za leto 2020 (JPR-KT-2020 – prijava, JPR-KT-2019 Zaključen projekt)

 

Sofinancer: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije

Projekt: Speculum Artium

Speculum ArtiumTrbovlje so na opotekajoči poti, skozi zgodovinski razvoj, vedno dokazovale svojo avantgardnost na področju kulture. Propad organizacijskih sistemov sociale in produkcije 20. stoletja nujno vodi v razmislek – kako naprej. Novomedijska kultura vsekakor nudi zgodovinsko priložnost, da v našem prostoru ponovno vzpostavimo občutek samozavesti in vere v bodočnost. Sodobna umetnost je pristala v rokah parcialnih znanj in interesov, brezkompromisnega diktata postkapitalistične miselnosti in trgovcev z novci. Nekako se je izmuznila objemu poetov – raziskovalcev. Speculum Artium predstavlja produkcije, ki se porajajo znotraj same strukture novomedijskih praks v svetu:

  • sinteza principa umetnosti in tehnologije,
  • socializacija novomedijske produkcije,
  • peljati rdečo nit med tradicionalnimi vizualnimi in novomedijskimi praksami,
  • vzpostaviti kritično refleksijo – surbvezivni vmesnik med umetnostjo, tehnologijo in družbo.

Spletna stran projekta: http://speculumartium.si/

Vloga: Delavski dom Trbovlje je nosilec projekta

Kontakt: info@dd-trbovlje.si

Projekt: DigitalBigScreen

Proces digitalizacije kinematografije, ki se končno začenja tudi v Slovenji, omogoča v kino dvoranah ogled novih vsebin, med njimi tudi videa in vseh njegovih izpeljank (video dokument, video performance, …). Videasti so bili do sedaj nekako vezani na TV ekrane, LCD-je ali projekcije na malo platno; torej na manjše formate. Tehnične možnosti so jih omejevale.
Festival DigitalBigScreen izvajamo od leta 2010, z vsakoletnimi programskimi dopolnitvami. Vizualnim umetnikom, ki se ukvarjajo z videom, ponujamo možnost prikazovanja njihovih del na velikem kinematografskem platnu (bigscreen), kar jim omogoča vpogled v sodobno vizualno prakso na nov način. Festival je namenjen prikazovanju videov na velikem kinematografskem platnu. Naša najnovejša pridobitev, digitalni projektor Sony SRX-R515P, omogoča sodelujočim avtorjem visoko kakovostno predstavitev njihovih del, ki po navadi niso namenjena prikazovanju v kinematografskih dvoranah. Prav tako festival omogoča distribucijo festivalskega izbora v omrežje Art kino mreže Slovenije. S tem se poveča obseg in domet ciljne publike, ki po navadi sama nima dostopa do takšnih vsebin.
V letu 2018 smo festivalu prinesli nov koncept, ki raziskuje nove trende na področju 360° videa. Tako je sedaj tekmovalni del festivala namenjen avtorjem, ki na področju tega medija.

Spletna stran projekta: http://digitalbigscreen.si/

Vloga: Delavski dom Trbovlje je nosilec projekta

Kontakt: info@dd-trbovlje.si

Projekt: Inspiracija – Revitalizacija mest industrijske dediščine za preboj kulturnega turizma v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki

S projektom Inspiracija bo s pomočjo sodobne tehnologije predstavljena industrijska dediščina Trbovelj, Slovenske Bistrice, Labina in Reke in ustvarjena nova čezmejna kulturno-turistična pot, na kateri se bodo obiskovalci seznanili z dediščino pohorskih žag in mlinov, labinskega in trboveljskega rudnika ter reškega pristanišča. V sklopu projekta bo organiziran tudi nov dogodek Festival industrijske dediščine, ki bo potekal enkrat letno v vseh vključenih mestih, ter vrsta drugih aktivnosti, ki bodo promovirale industrijsko dediščino in lokalne avtohtone izdelke. V sklopu projekta bodo vzpostavljeni štirje informacijski centri za interpretacijo industrijske dediščine v Trbovljah, Slovenski Bistrici, Labinu in na Reki ter uveden inovativen način predstavitve dediščine prek nove vsebine Soba pobega (Escape Room).

Cilji projekta:

  1. Oživiti štiri mesta industrijske dediščine
  2. Povečati znanje in povezanost turističnih deležnikov
  3. Povečati število obiskovalcev in prepoznavnost industrijskih mest

 

vir: spletna stran projekta htps://www.inspiracija.eu/

Vloga: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je pridruženi partner projekta Inspiracija

Projekt: Filmski vlak

Kaj je Filmski vlak ? Center za mladinsko kulturo Kočevje skupaj s partnerji izvaja petletni nacionalni projekt. Namen projekta je razvoj prožnih oblik učenja in inovativnih učnih okolij na področju filmske vzgoje. S svojim programom želimo krepiti kompetence strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih na področju kulture in umetnosti. V šolah bi želeli povečati vključevanje filmske vzgoje, saj so učenci vedno bolj izpostavljeni sodobnim tehnologijam, ki jih še ne znajo odgovorno uporabljati, hkrati pa želimo spodbuditi razumevanje filmske umetnosti, spoznavanje filmskih in avdiovizualnih del in ustvarjanje s področja filma. Filmski vlak sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi po celotni Sloveniji (Center šolskih in obšolskih dejavnosti, OŠ v Kočevju in okolici ter Srednjo šolo Kočevje).

Cilj projekta je strokovno usposabljanje in uporaba celovitega pristopa k filmskih vzgoji in spoznavanju področja filmske umetnosti. Filmsko vzgojo si želimo z uporabo prožnih oblik učenja in uporabo IKT narediti zanimivo in privlačno za učence ter spodbuditi uporabo inovativnih učnih modelov za strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Spletna stran projekta: http://www.filmskivlak.si/
Vloga: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje je pridruženi partner projekta Filmski vlak