Na podlagi 24., 25. in 74. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07, s sprem.), Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016), Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov Zavoda za kulturo DELAVSKI DOM TRBOVLJE z dne 1.6.2019 ter po predhodnem mnenju Sindikata Zavoda za kulturo DELAVSKI DOM TRBOVLJE z dne 21.4.2022 izdaja direktorica Špela Pavli Perko

PRAVILNIK O IZVAJANJU VIDEONADZORA

TER PROTIVLOMNEM IN PROTIPOŽARNEM VAROVANJU

Zavoda za kulturo DELAVSKI DOM TRBOVLJE

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik ureja način uporabe video nadzornega sistema (v nadaljnjem besedilu: VN sistem) v Zavodu za kulturo DELAVSKI DOM TRBOVLJE (v nadaljevanju: DDT), v zvezi s čimer ureja način ter pogoje uporabe VN sistema, odrejanje snemanja, ravnanje s posnetki VN kamer, nadzor nad uporabo VN sistema na lokaciji DDT, ter pravice in obveznosti DDT, zaposlenih ter tretjih oseb v zvezi z upravljanjem VN sistema.

Ta pravilnik prav tako ureja sistem tehničnega varovanja z alarmnim sistemom, kot je vzpostavljen v okviru DDT, nadzor nad in dostop do alarmnega sistema, ter odgovornosti DDT, zaposlenih ter tretjih oseb v zvezi z alarmnim sistemom.

II. VIDEONADZORNI SISTEM

2. člen

(Namen VN sistema)

VN sistem DDT je uveden zaradi zagotavljanja varovanja ljudi in premoženja, zaradi česar se na območju, kjer DDT opravlja svojo dejavnost, tj. na lokaciji Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje, izvaja VN s snemanjem, skladno z določili tega pravilnika.

Namen vzpostavitve VN sistema je:

 • da se prepreči škoda ali ugotovijo okoliščine nastanka škode (požarna varnost, kazniva dejanja, varstvo pred morebitnimi izlivi vode, poplavami,…),
 • da se zagotovi učinkovit nadzor vstopa in izstopa oseb v in iz poslovnih/službenih prostorov DDT ter
 • učinkovit nadzor gibanja tretjih oseb v neposredni okolici objekta DDT in na posameznih kritičnih mestih notranjih prostorov DDT, in sicer med delovnim časom in izven delovnega časa,
 • zagotavljanje požarne varnosti.

3. člen

(Uvedba in upravljanje z VN sistemom)

VN na podlagi tega pravilnika izvaja DDT, in sicer neprekinjeno, 24h na dan in vse dni v tednu. VN se začne izvajati na podlagi sklepa o videonadzoru, ki ga izda direktor DDT kot odgovorna oseba.

Odgovorna oseba ima pravico oz. je pristojna za:

 • uporabniški dostop, ki pomeni dostop do vpogleda v t.i. živo sliko (sprotno spremljanje) in do vpogleda v arhivske posnetke (t.i. »Operator«),
 • podelitev posebnih pisnih pooblastil v zvezi z VN sistemom ter sklenitev pogodbe z zunanjim izvajalcem iz petega odstavka tega člena,
 • obveščanje zaposlenih v DDT v zvezi z VN sistemom,
 • dostop do nastavitev VN sistema na podlagi vstopnega gesla, ki ga poseduje zgolj odgovorna oseba,
 • posredovanje posnetkov VN sistema pooblaščenim organom,
 • odločanje o shranjevanju VN posnetkov, skladno z določili tega pravilnika,
 • druge pravice, ki izhajajo iz tega pravilnika.

Odgovorna oseba z izdajo posebnih pisnih pooblastil imenuje posamezne zaposlene v DDT (v nadaljevanju: pooblaščene osebe) za:

 • nadzorni dostop, ki pomeni dostop do vpogleda v t.i. živo sliko preko kamer, ki so posameznemu uporabniku dodeljene v spremljanje (t.i. »Viewer«),
 • skrbniški dostop, ki pomeni dostop do nastavitev VN sistema v smislu upravljanja z VN sistemom, spreminjanja nastavitev in podeljevanja pravic v zvezi z VN sistemom, na podlagi vstopnega gesla, ki ga v okviru pooblastila podali odgovorna oseba (t.i. »Admisistrator«),
 • dostop do vpogleda v arhivirane posnetke VN sistema,
 • vodenje evidence dogodkov iz 7. in 9. člena tega pravilnika,
 • obdelavo osebnih podatkov, pridobljenih z VN sistemom.

Pooblaščene osebe morajo biti za upravljanje in uporabo VN sistema ustrezno usposobljene, z napravami morajo ravnati skrbno in v skladu z varnostnimi in tehničnimi navodili.

Odgovorna oseba z zunanjim izvajalcem, pooblaščenim za vzdrževanje VN sistema, sklene pogodbo o vzdrževanju VN sistema, s katero se določijo tudi pravice in obveznosti zunanjega izvajalca glede dostopa do posnetkov VN sistema, do nastavitev VN sistema, ter vprašanja, vezana na varstvo osebnih podatkov, do katerih v okviru izvajanja pogodbe o vzdrževanju dostopa zunanji izvajalec. Skladno z naravo sklenjene pogodbe zunanji izvajalec, pod nadzorom odgovorne osebe ter po njenih navodilih, dostopa do nastavitev VN sistema ter do podeljevanja pravic znotraj VN sistema.

4. člen

(Lokacije postavitve VN kamer)

VN sistem je s ciljem doseganja namena iz 2. člena tega pravilnika nameščen na zunanjih površinah DDT ter v posameznih notranjih prostorih DDT, ki se vsi nahajajo na naslovu Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.

Kamer VN sistema ni dovoljeno nameščati v garderobah in sanitarnih prostorih. Kamere, ki nadzorujejo posamezno lokacijo, morajo biti usmerjene tako, da opazujejo samo ožji varnostni pas, ki je pomemben za zagotavljanje namenov iz 2. člena tega pravilnika in ne smejo nadzorovati in snemati ostalih območij.

Zunanje površine DDT, na katerih se izvaja videonadzor, so:

 • most na vhod v upravni del DDT,
 • nakladalna rampa,
 • parkirišča DDT in
 • kino izhod.

Notranje površine DDT, na katerih se bo izvajal videonadzor, so:

 • vhod na gledališki oder iz upravnega dela DDT (železna vrata)
 • hodnik v upravni del DDT, kjer je nameščen tudi alarmni sistem,
 • trije vhodi v gledališko dvorano iz zgornje avle
 • vhod v Slavčkovo sobo
 • vhod za invalide v zgornjo avlo DDT
 • garaža
 • vhod v galerijo
 • zasilni izhod iz gledališke dvorane
 • blagajna (spodnja avla)

Natančen načrt postavitve VN kamer je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.

5. člen

(Obveščanje zaposlenih in tretjih oseb o VN sistemu)

Direktor DDT kot odgovorna oseba o VN sistemu obvesti vse zaposlene, najemnike poslovnih prostorov ter druge zunanje obiskovalce z objavo pisnih obvestil na vidnih mestih vseh zunanjih in notranjih lokacij iz 4. člena, kjer so nameščene VN kamere. Obvestilo mora biti na takšnem mestu, da se posameznik seznani z njegovo vsebino, preden pride na področje VN.

6. člen

(Hramba zbirke osebnih podatkov)

Posnetki, ki se pridobijo z VN sistemom, se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo hrambo osebnih podatkov.

Zbirka osebnih podatkov, ki nastaja pri izvajanju VN snemanja, predstavlja:

 • slikovni posnetek,
 • datum posnetka,
 • kraj posnetka in
 • čas posnetka

Zbirka osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka se hrani najmanj 5 dni in največ 30 dni za vse kamere, ki so vključene v VN sistem. Po preteku 30 dni od nastanka zbirke (tj. od nastanka posnetka), se le-ta uniči (tj. presname). Kvaliteta snemanja je najmanj 1 in največ 30 slik na sekundo po kameri.

Zbirka osebnih podatkov, ki nastaja z uporabo VN sistema, se nahaja na napravi za arhiviranje podatkov, ki se fizično nahaja izključno v pisarni direktorja DDT in je nameščena tako, da drugi zaposleni ali tretje osebe nimajo dostopa do nje, razen v primeru izdaje posebnih pisnih pooblastil na podlagi tega pravilnika ali v primeru izvajanja pogodbe o vzdrževanju, določene v petem odstavku 3. člena tega pravilnika. Aplikacija za dostop do snemalnika je nameščena na računalniku direktorja DDT.

7. člen

(Evidenca dogodkov)

O uporabi VN sistema se vodi Evidenca dogodkov v obliki tabele (v nadaljevanju: evidenca), ki jo vodijo za to pooblaščene osebe. V evidenco se vpisuje:

 • vse spremembe nastavitev VN sistema,
 • okvare in tehnične težave pri delovanju,
 • kakršne koli servisne posege,
 • ime in priimek osebe, ki je izvedla poseg in
 • čas izvedbe posega.

Pooblaščena oseba je pristojna spreminjati nastavitve VN sistema ter posegati v podeljene pravice v zvezi z uporabo VN sistema izključno po navodilih ter v mejah pooblastil, ki ji jih podeli odgovorna oseba.

8. člen

(Nadzorni dostop)

Skladno s tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika, odgovorna oseba s posebnim pisnim pooblastilom pooblasti zaposlenega v DDT za spremljanje žive slike VN sistema preko kamer, ki so zaposlenemu dodeljene v spremljanje (»Viewer«).

Pooblaščene osebe imajo zaradi sprotnega spremljanja morebitnih izrednih dogodkov nalogo, da o izrednem dogodku takoj obvestijo odgovorno osebo. Obvestilo vsebuje podatke iz tretjega odstavka 9. člena te pogodbe.

9. člen

(Izredni dogodki)

Kadar odgovorna oseba oceni, da je prišlo do izrednega dogodka, zaradi česar je potrebno posamezne posnetke VN sistema shraniti zaradi zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem ali kazenskem postopku, lahko pooblaščeni osebi odredi, da posamezni posnetek VN sistema shrani na prenosni medij. Shranjevanje za prenosni medij na podlagi tega člena se nanaša na vse posnetke VN sistema, ki prikazujejo izredne dogodke in druge dogodke, za katere se oceni, da vplivajo na varnostne razmere za DDT.

Če posnetki VN sistema določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti policijo. Na pisno zahtevo policije se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

O vseh VN posnetkih, shranjenih na prenosni medij na podlagi tega člena, se vodi posebna evidenca, ki vsebuje naslednje podatke:

 • datum in čas posnetka,
 • številko kamere,
 • kratka vsebina,
 • lokacija hrambe posnetka,
 • datum brisanja ali uničenja posnetka ter
 • kdo je odredil in kdo izvedel presnemavanje.

Posnetki VN sistema iz tega člena se lahko hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se hranijo.

10. člen

(Tehnične zahteve VN sistema)

Naprave za snemanje morajo imeti naslednje funkcije:

 • da je dostop do nastavitev možen samo s posebnim vstopnim geslom,
 • da je zagotovljeno samodejno brisanje starih posnetkov glede na opredeljeno dobo hranjenja, skladno z določili tega pravilnika,
 • da je prenos posnetkov na prenosni medij omogočen le pooblaščenemu delavcu, skladno z določili tega pravilnika,
 • da naprava omogoča sledljivost njene uporabe, tj. beleženje vsakega vpogleda, pregleda, presnemavanja oz. brisanja posnetkov po sledečih parametrih: kdo in kdaj je vstopil v VN sistem ter katere posnetke je pregledoval (številka kamere, čas posnetka od–do).

II. TEHNIČNO VAROVANJE Z ALARMNIM SISTEMOM

11. člen

(Namen alarmnega sistema)

Tehnično varovanje DDT je zagotovljeno s protivlomnim in protipožarnim z alarmnim sistemom, in sicer zaradi zagotavljanja varovanja ljudi in premoženja, vključno z zagotavljanjem požarne varnosti, zaradi česar se na območju, kjer DDT opravlja svojo dejavnost, tj. na lokaciji Trg svobode 11A, 1420 Trbovlje, izvaja tehnično varovanje zunanjih in notranjih površin DDT s protivlomnim in protipožarnim alarmnim sistemom, skladno z določili tega pravilnika.

12. člen

(Protivlomni in protipožarni alarmni sistem)

V okviru tehničnega varovanja zunanjih in notranjih površin DDT, se uporablja naprave za protivlomno in protipožarno tehnično varovanje in javljanje s senzorji, svetlobnimi ter zvočnimi alarmi.

13. člen

(Vzdrževanje alarmnega sistema)

Naprave za protivlomno in protipožarno tehnično varovanje in javljanje namesti in tehnično vzdržuje pooblaščeni izvajalec, ki ima licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov.

14. člen

(Zagotavljanje nadzora)

Usmerjeni senzorji protivlomnega in protipožarnega alarmnega sistema so nameščeni po načrtu tako, da je zagotovljeno varovanje kritičnih mest, za katere je ocenjeno, da bi lahko prišlo do nasilnega vstopa (okna, vrata, prostori, ki vsebujejo gradivo z občutljivimi podatki, opremo).

Alarmni sistem je nadgrajen z zvočnim alarmom, nameščenim v notranjosti prostora.

Alarmni sistem je povezan s pooblaščenim pogodbenim izvajalcem, ki ima licenco za izvajanje tehničnega varovanja in vzdrževanja, po telefonski liniji, GSM omrežju ali WAN omrežju (internet).

15. člen

(Dostop do alarmnega sistema)

Upravičencem, ki prvi vstopajo in zadnji izstopajo iz DDT, so dodeljeni na osnovi pisne izjave:

 • ključ vrat za vstop v DDT
 • koda za vklapljanje in izklapljanje alarmnega sistema.

Kodo za vklop in izklop alarmnega sistema določi direktor DDT vsakemu upravičencu posebej.

S kodami alarmnega sistema upravičencev je, poleg posameznega upravičenca, seznanjen lahko samo direktor DDT.

16. člen

(Odgovornost)

Za prejeti ključ iz prejšnjega člena vsak upravičenec odgovarja osebno. V primeru izgube ključa, mora upravičenec o tem nemudoma obvestiti direktorja DDT.

Za tajnost kode alarmnega sistema vsak odgovarja osebno.

Vsaka zloraba kode alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.

V. KONČNA DOLOČBA

17. člen

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi na oglasnih deskah, uporabljati pa se začne osmi dan po njegovi objavi.

Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot je bil sprejet ta pravilnik.

Zavod za kulturo DDT

Direktorica

Špela Pavli Perko

____________________

Priloge:

 • Priloga 1: Načrt postavitve VN kamer

V  Trbovljah, 14. 3. 2022

Direktor

     mag. Špela Pavli Perko l.r.